Search Result of "การวิเคราะห์องค์ประกอบ"

About 116 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้านสมรรถนะทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดและวิเคราะห์องค์ประกอบในสารสกัดจากช่อดอกเกสรตัวผู้ของปาล์มน้ำมัน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรพรรณ สิระมนต์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านปาล์มน้ำมัน มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยร่วม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลในตัวแปรของตลาดล่วงหน้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
123456