Search Result of "การวิเคราะห์มูลค่า"

About 11 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์มูลค่าทางทฤษฎี และราคาตลาดของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท : กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้เขียน:Imgวราสิริ สุนทรอภิชาติ

ประธานกรรมการ:ImgPattaragit Netniyom

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์, Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์มูลค่าหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปัจจัยพื้นฐาน กรณีศึกษา : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgธวิน อินทรแจ้ง

ประธานกรรมการ:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการลงทุนที่ดีที่สุดโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบคู่ขนาน

ผู้เขียน:Imgภาณุ สุระชิต

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าถนนโดยการวิเคราะห์มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน

ผู้เขียน:Imgบัญชา พิทักษา

ประธานกรรมการ:ImgSutharin Sthapitanonda

กรรมการร่วม:Imgดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของการวิเคราะห์มูลค่าการส่งออกของไทย

ผู้เขียน:Imgเอกชัย เชื้อนุ่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, เศรษฐศาสตร์การศึกษา, การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา, การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจเกษตร, การจัดการสินค้าเกษตร

Resume