Search Result of "การวิเคราะห์ปัจจัย"

About 141 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงสร้างอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทยและเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ: การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณรายจ่ายปี 2563 หมวดเงินอุดหนุน รายการที่ 5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย: โครงการส่งเสริมงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการหนีเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคกลางตอนบน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัชทฤต เทียมธรรม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561: การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยวิธีการจัดการเรียนออนไลน์แบบผสมผสานในระดับอุดมศึกษา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678