Search Result of "การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์"

About 63 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอารียา โอบิเดียกวู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ แสงเลิศไสว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย (International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Regional Office for Asia)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา ประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ความหลากหลายของการดำรงชีพของเกษตรกรรายเล็ก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอารียา โอบิเดียกวู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการฝึกงานภาคบังคับของนิสิตในภาควิชาฯ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนในโครงการผลิตสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุไฟฟ้า: กรณีศึกษาบริษัทไทยอีทอกซิเลทจำกัด

ผู้เขียน:Imgไชยวุฒิ ภานุสถิตย์

ประธานกรรมการ:Imgนายเรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วัลลภัคร์ พลทรัพย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การผลิตพันธุ์อ้อยพลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการเลี้ยงดูกุ้งทะเลในระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบโครงการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาทั่วไป : กรณีศึกษาอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgทรงลดา เขียวสอาด

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงการขยายสะพานพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgประวิทย์ ทองสุกมาก

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบบำบัดนำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgวิไลลักษณ์ สงฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา ประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ผู้เขียน:Imgอัจฉรีพร สุขเกิด

ประธานกรรมการ:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

1234