Search Result of "การวิเคราะห์ฐานข้อมูล"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและวิเคราะห์ฐานข้อมูลนักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติสากล ปี 2001-2008 ประจำปีงบประมาณ 2551

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและวิเคราะห์ฐานข้อมูลนักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว สุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม

Resume

Img

Researcher

นาง นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume