Search Result of "การวิเคราะห์"

About 7074 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วิเคราะห์สาเหตุการกระทำความผิดของเยาวชน (2010)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Nualchon Tasanachaikul, Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ andrographolideในฟ้าทะลายโจร (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การจัดทำตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ดิน (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบพกพา (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย

หัวเรื่อง:ประโยคเน้นเรื่องในภาษาไทยของผู้พูดชาวไทยเชื้อสายเขมร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย

หัวเรื่อง:ชนิดของคำกับระดับช่วงชั้นอาชีพ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย

หัวเรื่อง:คำว่า เกิด : เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ในการจำแนกคำพ้องรูปและเสียงในภาษาไทย

Img

ที่มา:มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย

หัวเรื่อง:Word Formation of Thai Native Vegetables'Names

Img

ที่มา:การวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์ในทำเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง และภาษาสื่อของไทย

Img
12345678910...