Search Result of "การวิบัติ"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการย่อย การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของข้อบกพร่องต่อพฤติกรรมทางกลและการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง

หัวเรื่อง:คุณค่าของความเป็นเมืองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่กลับคืนมา

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไกการตรวจสอบและป้องกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความปลอดภัยของบ่อผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

ผู้เขียน:Imgฑิฆัมพร คงทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ชุดโครงการ การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อย การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการการป้องกันระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ศึกษาอำเภอบางม่วง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน (ระเบียนเลขที่ 00670/60) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล

แหล่งทุน:บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Structural Engineering, Composite Materials, Structural Rehabilitation

Resume

12