Search Result of "การวินิจฉัยโรค"

About 147 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การวินิจฉัยโรคกรีนนิ่งของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคพืชแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img
Img
12345678