Search Result of "การวินิจฉัยโรค"

About 141 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าวโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคพืชแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและการจัดการโรคพืชสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgนายอดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคพืชสำหรับเชื้อแบคทีเรียอย่างรวดเร็วของพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
12345678