Search Result of "การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา"

About 6 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครู

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อุษณี ลลิตผสาน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยในชั้นเรียน, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา, การประเมินความต้องการจำเป็น

Resume