Search Result of "การวิจัยและพัฒนา"

About 19 results
Img

ที่มา:บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด

หัวเรื่อง:การวิจัยออกแบบโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับดูแลพันธุ์อ้อยปลอดโรค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

วิจัยและพัฒนาลำตัวอากาศนาวา (Airship) พร้อมอุปกรณ์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม

Img

งานวิจัย

วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องจักร T10C07G098000 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเชาวลิต ดีฉ่ำ, Imgนายพัชรภูมิ คนสะอาด, Imgนายอรรถพล มาลัยแก้ว

แหล่งทุน:บริษัทยูเนี่ยน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาลำตัวอากาศนาวา (Airship) พร้อมอุปกรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสำหรับไถดินตามภายใต้เงื่อยไขดินต่างชนิดกัน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสำหรับประเทศไทยเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามเน้นการทดลองในแปลง

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยออกแบบโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับดูแลพันธุ์อ้อยปลอดโรค (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาการปลูกบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.) เพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาการปลูกบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.) เพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสคร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Design, Fatigue, Computation, FEA

Resume