Search Result of "การวิจัยแบบมีส่วนร่วม"

About 286 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ของวัยรุ่นในสถานศึกษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:อาจารย์ ปวิธ สิริเกียรติกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอาจารย์ ดร.สุเมษย์ หนกหลัง, Imgอาจารย์ ปวิธ สิริเกียรติกุล

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ

แหล่งทุน:กองบริหารวิจัยและบริการวิจัย สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...