Search Result of "การวิจัยเชิงสหวิทยาการ"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:วรรณกรรมไทยร่วมสมัยในปริทัศน์ของนักวิจัยต่างสาขา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสื่อสารในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน"

หัวเรื่อง:วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ในปริทรรศน์ของนักวิจัยต่างสาขา

Img

Researcher

ดร. ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, การวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย, คำและประโยคในภาษาไทย, การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในภาษาไทย, ภาษาไทยในสื่อ, การวิจัยในเชิงสหวิทยาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:literary criticism , memory studies, adaptation studies, queer studies, popular fiction: yaoi/Boys' Love (BL)

Resume

Img

Researcher

นางสาว จริยา สุพรรณ

ที่ทำงาน:สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม

Resume

Img

Researcher

นาง มุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ภาษาศาสตร์คอมพิงเตอร์

Resume