Search Result of "การวิจัยเชิงปริมาณ"

About 172 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีเชิงปริมาณด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอาทิตยา สุขเกษม, Imgนายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อโรคในผลิตภัณฑ์กุ้ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคการสฺอนแบบ K-W-D-L ร่วมกับวิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้เทคนิค 7ส เพื่อพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับ นิสิตที่เรียนรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดำรงค์ ถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

ตัววัดเชิงปริมาณของความเป็นอิสระต่อกันของฟังก์ชันเลขคณิต (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

123456789