Search Result of "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโปรแกรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 20 (วทร. 20)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของครูวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบร่วมมือ

Img

Researcher

ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development), การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry), สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education), การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research), การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา (Teaching and learning biology), สะเต็มศึกษา (STEM education)

Resume