Search Result of "การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน"

About 43 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนองานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตศึกษาครู ภาคบรรยาย (2018)

ผลงาน:ฉันจะพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างไร

นักวิจัย: Imgฉลองวุฒิ จันทร์หอม Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์ Imgจุฬาภรณ์ ทองสีนุช

Doner:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอาจารย์พี่เล้ยงให้ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสืบเสาะที่เน้นการสะท้อนความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตฝึกสอนวิทยาศาสตร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123