Search Result of "การวิจัยปฏิบัติการ"

About 2417 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (16)

Img

การประชุมวิชาการ

เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวิจัยปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Wasun Thongthai, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:การออกแบบและทดสอบ "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย"

Img

งานวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ของสารควบแน่น (2010)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (4)

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักต่อคุณภาพปุ๋ยหมัก

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:วารสารข่าว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:กระเช้าสีดา พืชสำคัญของหนอนผีเสื้ออนุรักษ์

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:Use of Phi057 and Phi112 Markers for QPM Selection.

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน

Img

ที่มา:ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ

หัวเรื่อง:การผลิตขยายและการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 303

12345678910...