Search Result of "การวิจัยทางสังคมศาสตร์"

About 76 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สคูโลจีเป็นกิจกรรมเรียนรู้เสริมสำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

กลยุทธ์ที่ใช้ในการอ่านเชิงวิชาการของนิสิตไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคำศัพท์อาหารภาษาอังกฤษตามความต้องการและการมีส่วนร่วมของนิสิต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาคำศัพท์ในอาหารไทยโดยวิธีคลังข้อมูลภาษา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ปีงบประมาณ 2560) (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความต้องการคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษของพ่อครัว แม่ครัวชาวไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการใช้เฟสบุ๊กในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรินดา วราวุฒิ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

หลักเกณฑ์การแปลรายการอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
1234