Search Result of "การวิจัยทางการแพทย์"

About 98 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดจากข่อยเพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การรับรู้นโยบายกัญชาเสรีเพื่อทางการแพทย์ ในจังหวัดสกลนคร (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img

งานวิจัย

โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช, Imgภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345