Search Result of "การวิจัยทางการศึกษา"

About 321 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิจัยทางการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรมการจัดการทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังทรัพยากรการเรียนรู้ตามโครงการวิจัยพัฒนาเว็บไซด์คลังทรัพยากรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเทียบโอนความรู้ของประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์วิชาชีพครูตามมุมมองของครูกับมุมมองของสังคมและแนวทางการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพครู : การวิจัยแบบผสานวิธี

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพื่อการส่งออก แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ)

Img

ที่มา:การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 15 เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนา "การวิจัยการวัดและประเมินทางการศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21"

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่มีต่อการเสพและการค้า และยุทธวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

Img

ที่มา:การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ ๑๕ เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตของประเทศไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img

ที่มา:การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การปฏิบัติจากหลักฐานเชิงประจักษ์ สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ (2013)

ผลงาน:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

นักวิจัย: Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

12345678910...