Search Result of "การวิจัยดำเนินการ"

About 234 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินการแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การกำหนดจำนวนพนักงานในร้านอาหารที่เหมาะสมด้วยตัวแบบจำลองสถานการณ์

Img

ที่มา:กรรมการดำเนินการจัดการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การสร้างสมการทำนายปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในฟักทองด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRs)

Img

ที่มา:คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพอะโวกาโดพันธุ์บัคคาเนียที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด

Img

ที่มา:เงินส่วนกลางสนับสนุน โครงการดำเนินการหน่วยธุรกิจ Business unit มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกข้าวไร่ปลอดสารพิษบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Img

ที่มา:เงินส่วนกลางสนับสนุน โครงการดำเนินการหน่วยธุรกิจ Business unit มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตกล้ายางพันธุ์ดีมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกร

Img

ที่มา:เงินส่วนกลางสนับสนุน โครงการดำเนินการหน่วยธุรกิจ Business unit มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการผลิตดินอินทรีย์ผสม เคยู-คอมเพล็กซ์เพื่อเป็นรายได้

Img

ที่มา:กระทรวงพลังงาน มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการบริหารจัดการและออกแบบก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พลังงานในภูมิภาค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงพลังงาน มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น สำหรับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2554

หัวเรื่อง:Adiministator Training Evaluation

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer shop (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

ดำเนินการโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...