Search Result of "การวิจัยการดำเนินงาน"

About 1038 results
Img
Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ด้านการวิจัยดำเนินงาน ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์เพื่อหาจำนวนบัตรคัมบังที่เหมาะสมสำหรับระบบการผลิตตามสั่งในอุตสาหกรรมข้าวโพดอ่อน

Img

ที่มา:วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน

หัวเรื่อง:แบบจำลองการโปรแกรมเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกและการเลือกรูปแบบการขนส่งของโซ่อุปทานผักกาดหอม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตแกนกระทุ้งคลัตช์ที่มีผลต่อผลตอบสนองหลายตัวกรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การจัดการวัตถุดิบคงคลังประเภทสารเคมีที่ใช้ในโรงงานฟอก-ย้อมสิ่งทอ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2555

หัวเรื่อง:ปัญหาการจัดงานเชิงเส้นแบบสองขั้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การใช้การวิเคราะห์ระบบแถวคอยสำหรับงานจองใช้ห้องผ่าตัด

Img

ที่มา:คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ มก.

หัวเรื่อง:การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อหยุดยั้งการกระจัดกระจายของเมือง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และผังงานสายธารแห่งคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตกาแฟแบบคั่วบด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (OR-NET 2012)

หัวเรื่อง:แบบจำลองอุปสรรคสำหรับการหริหารโครงการทางเทคโนโลยี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยและดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:ผลของสารตัวเติมเขม่าดำและความเร็วสกรูการอัดรีดที่มีต่อคุณสมบัติของยางอีพีดีเอ็ม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การนำระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้ในกระบวนการประกอบแบตเตอรี่รถยนต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และผังงานสายธารแห่งคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตกาแฟแบบคั่วบด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และผังงานสายธารแห่งคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตกาแฟแบบคั่วบด

Img

ที่มา:การประุชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสายการผลิตคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:Optimal Cash Inventory Management for ATM Network and Subjective Demand

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ไมโครซอฟต์เอกเซลแอดอิน เพื่อคัดกรองและเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ

หัวเรื่อง:Tutorials on the Gaussian Random Process and its OR Applications

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน 31 สิงหาคม 1 กันยายน 2549; กรุงเทพฯ.

หัวเรื่อง:โปรแกรมเชิงเส้นแบบผ่อนคลายสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและประสิทธิภาพต่างกันโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด

12345678910...