Search Result of "การวางแผนเส้นทางเดินด้วยเวลาน้อยที่สุด"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การวางแผนเส้นทางเดินด้วยเวลาน้อยที่สุดสำหรับหุ่นยนต์สการาโดยใช้วิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวางแผนเส้นทางเดินด้วยเวลาน้อยที่สุดสำหรับหุ่นยนต์สการาโดยใช้วิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัลภายใต้เงื่อนไขบังคับของสัญญาณควบคุมและอัตราการเปลี่ยนแปลงสัญญาณควบคุม

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนเส้นทางเดินโดยใช้วิธีเกาส์ซูโดสเปคตรัลและการควบคุมป้อนกลับที่เหมาะที่สุดบริเวณใกล้เคียงสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ผู้เขียน:Imgภาณุพันธ์ มังคลา

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume