Search Result of "การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น"

About 10 results
Img

งานวิจัย

การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวเรื่อง:การทับซ้อนของแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวเรื่อง:การทับซ้อนของแนวเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในงหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวเรื่อง:การทับซ้อนของแนวเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

Img

Researcher

ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์วิถีชีวิต การจัดการที่ดินในเมืองและชานเมือง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น, ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน, การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Resume

Img

ที่มา:Kasetsart Journal - Social Sciences

หัวเรื่อง:การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ผู้เขียน:ImgChochart PIEWSAWANG

ประธานกรรมการ:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง ชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume