Search Result of "การวางแผนนโยบาย"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, Imgนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, Imgดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, Imgคเชนทร์ วงษ์สถาพรชัย, Imgทิพวรรณ ปรักมะวงศ์, Imgประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว ศศิวิมล ขาวโกมล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลังงานทดแทน, ระบบช่วยการตัดสินใจ, การจัดการและวางแผนนโยบายทางด้านพลังานทดแทน, การออกแบบและวิเคราะห์การใช้ชีวมวลเพื่อชนบท

Resume

Img

Researcher

นาย พรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาสังคม, การวางแผนนโยบาย

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, Imgดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล