Search Result of "การวางแผนการจัดการ"

About 50 results
Img

งานวิจัย

ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1 (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยกเลิก ยกเลิก (ฐานะกาญจน์)

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวนเพื่อใช้วางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี, Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgนายวิสัย คงแก้ว, Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ตัวแบบสารสนเทศในการวางแผนและจัดการทรัพยากรในองค์กร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวนเพื่อใช้วางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี, Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, Imgนายวิสัย คงแก้ว, Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Paper Award (2017)

ผลงาน:การใช้หลักการจำลองสถานการณ์เพื่อวางแผนบริหารจัดการสินค้าคงคลังกรณีเติมเต็มสินค้าร่วมกันภายใต้สถานการณ์สินค้ามีการเสื่อมสภาพและการหมุนเวียนสินค้าแบบเข้าหลังออกก่อน

นักวิจัย: Imgนางสาวสุธีรา ปุลิเวคินทร์ Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1

Img

Researcher

ดร. พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การดำเนินการวางแผนและจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์, การวางแผนและจัดการอุทยานแห่งชาติ

Resume

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

หัวเรื่อง:(ลบ)การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวนเพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิสัย คงแก้ว, Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง, Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม: ป่าชุมชนตำบลหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgวิทยา ภูมิพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

123