Search Result of "การวัดและประเมินทางการศึกษา"

About 4 results
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนา "การวิจัยการวัดและประเมินทางการศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21"

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่มีต่อการเสพและการค้า และยุทธวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางการศึกษา, การวัดและประเมินทางการศึกษา, การสร้างแบบสอบ

Resume