Search Result of "การวัดผลการคัดไทย"

About 2 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวัดผลสัมฤทธิ์การคัดไทยบนแท็บเล็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Image and Video Processing, Computer Vision, Biometrics

Resume