Search Result of "การวัดประสิทธิภาพ"

About 58 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ดัชนีวัดประสิทธิภาพท่าเรือ (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chalermpong Senarak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

โครงการตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ ของ บ. MSIG (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวัดประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Cloud Computing แบบ Infrastructure (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองวัดประสิทธิภาพทางการเกษคร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Supawat Rungsuriyawiboon

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgSupawat Rungsuriyawiboon, ImgYanjie Zhang

แหล่งทุน:Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)

123