Search Result of "การวัดทางวิศวกรรม"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการวัดทางวิศวกรรมเกษตร (1996)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการวัดทางวิศวกรรมเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:เครื่องวัดขนาดการสั่นสะเทือนแบบพกพา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์

Resume