Search Result of "การวัด"

About 2415 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วัดพระธาตุแม่เจดีย์ : ภูมิทัศน์กับการเล่าความ (2002)

ผู้แต่ง:ImgDr.Vudipong Davivongs, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

จีดีพี : วัดทั้งสุขและทุกข์ (2006)

ผู้แต่ง:ImgMr.Preeda Chantakul,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ดัชนีวัดประสิทธิภาพท่าเรือ (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chalermpong Senarak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบใช้คลื่นอินฟาเรด (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Bongotrat Pitiyont, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

โปรแกรม "เครื่องวัดค่าความกรอบ" (2002)

นักวิจัย:ImgDr.Anan Phonphoem, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด

หัวเรื่อง:โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

12345678910...