Search Result of "การละเล่นพื้นบ้าน"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกโปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ผู้เขียน:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้เพลงประกอบการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgวารุนีย์ พันธ์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านของเด็ก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านของเด็ก

Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการจัดประสบการณ์จากการละเล่นพื้นบ้าน ภาคกลาง เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้เขียน:ImgAngkana KASINANT

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้เพลงประกอบการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "การวิเคราะห์วัจนลีลา: ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา"

หัวเรื่อง:กลวิธีทางภาษาในวัจนกรรมการเสียดสีเพื่อสร้างความตลกขบขันของไทย

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย วินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษาและกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาระดับปฐมวัย , พัฒนาการเด็ก , พฤติกรรมเด็ก

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา

Resume

12