Search Result of "การลดความสูญเสีย"

About 27 results
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนภัค หรั่งลาย

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายยศพล ผลาผล

แหล่งทุน:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img

งานวิจัย

การลดความสูญเสียของกระบวนการผลิตยางแท่ง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, Imgนายครรชิต เกื้อหนุน, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต Chassis Frame (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อลดความ สูญเสีย โดยคำนึงถึงระดับความผิดพร่องในระบบเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้า

ผู้เขียน:Imgบุญฤทธิ์ ทองพูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายเจริญ ขุนพรม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียในขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก

ผู้เขียน:Imgณภัค หรั่งลาย

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. กฤษ วงษ์เกษม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

12