Search Result of "การลดความชื้น"

About 74 results
Img

งานวิจัย

คุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังกระบวนการลดความชื้นและการเก็บรักษา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างชุดทดลองชนิดกงล้อลดความชื้นสำหรับระบบปรับอากาศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234