Search Result of "การลดการไถพรวน"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่20 การปลูกพืชโดยลดการไถพรวน

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่20 การปลูกพืชโดยลดการไถพรวน
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: 7o3IHIEeIb4
Updated: 2012-11-16T11:14:46.000Z
Duration: 422 seconds


Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปลูกอ้อยในดินเค็มโดยระบบการปลูกพืชร่วมกับลดการไถพรวนและการจัดการวัชพืช

ผู้เขียน:Imgอรรถพล วะสิโน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรังสิต สุวรรณเขตนิคม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิต ต้นทุนการผลิต และการจัดการวัชพืชในการปลูกข้าวโพดหวานและถั่วเหลืองโดยลดการไถพรวน

ผู้เขียน:Imgนราธิป มีสัตย์ธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรังสิต สุวรรณเขตนิคม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการดินสำหรับการเพาะปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน โดยลดการไถพรวน

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพด ข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของการลดการไถพรวนร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน และการกักเก็บคาร์บอนในดิน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการน้ำ ปุ๋ยและวัชพืชในอ้อยที่ปลูกโดยลดการไถพรวน

ผู้เขียน:Imgสุทิชา พันธุเล่ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนพพร คล้ายพงษ์พันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตัดสินใจทำนาหว่านน้ำตมโดยการลดการไถพรวน ของเกษตรกรในอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาถ

ผู้เขียน:Imgเกศสุดา เกตุมณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบเศรษฐกิจการผลิตของข้าว ในการทำนาหว่านน้ำตมและนาหว่าน สำรวย โดยวิธีการไถพรวนปกติและวิธีลดการไถพรวน

ผู้เขียน:Imgนภาพร เยาวรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย สุรพล เช้าฉ้อง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

งานวิจัย

การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง, Imgนายสมชัย ลิ่มอรุณ, Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, Imgนางสุรณี ทองเหลือง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Imgดร.ชบา จำปาทอง, Imgดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก, Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายฉัตรพงศ์ บาลลา, Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ, Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย ปิยพันธ์วานนท์, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช, Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสำราญ ศรีชมพร, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสมชาย โพธิสาร, Imgจีรนันท์(ไม่ใช้แล้ว) แหยมสูงเนิน, Imgนายถวิล นิลพยัคฆ์, Imgกุลชนา เกศสุวรรณ์, Imgนางสาว กัญญาวีร์ สายพันธ์, Imgนางสาว ปิยะรัตน์ จังพล, Imgนาย นริศ ท้าวจันทร์, Imgนาย ปพน แก้วปานกัน, Imgนาย ภูมิ พิมพ์ประพันธ์, Imgนาย ราวุฒิ น่วมปฐม, Imgนาย วรจักร วงศ์พิลา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

12