Search Result of "การลงทุน"

About 988 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ผ่านศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึกแห้งในระดับ pilot scale

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจทิศทางและแนวโน้มการลงทุน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในสินค้าเกษตรของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวงกลมดาว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...