Search Result of "การร้องเรียน"

About 12 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะร้องเรียนปัญหาการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครผ่านสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

ผู้เขียน:Imgกชพร ร่มรื่น

ประธานกรรมการ:Imgนธกฤต วันต๊ะเมล์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ร้องเรียนที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ผู้เขียน:ImgSansanee TAVONBUTH

ประธานกรรมการ:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบข้อมูลคำร้องเรียน และการแก้ปัญหาการให้บริการบนเครื่องบินของสายการบินไทย

ผู้เขียน:Imgศริยา ว่องวิกย์การ

ประธานกรรมการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิเคราะห์การร้องเรียนของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 1 ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ เที่ยงกมล

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการให้บริการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ผู้เขียน:ImgNapaporn AEMPITAK

ประธานกรรมการ:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนของสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้เขียน:Imgดาหวัน อะมริต

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรประยุกต์) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, ภาษาศาสตร์สังคม

Resume