Search Result of "การรู้เท่าทันสื่อ"

About 39 results
Img

งานวิจัย

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ และความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนามาตรวัดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล, Imgดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

แหล่งทุน:สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา อุทามนตรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง พลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาพัฒนาการ

Resume

12