Search Result of "การรู้จำสีรถยนต์"

About 3 results
Img

Researcher

นาง ศิริกร จันทร์นวล (พรหมมาศ), อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Programming Languages

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุนทรี คุ้มไพโรจน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูล

Resume

Img

Researcher

ดร. ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Image processing and analysis, Pattern recognition

Resume