Search Result of "การรายงานข่าว"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของผู้สื่อข่าวเกษตรในการรายงานข่าวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 กิโลเฮิรตซ์

ผู้เขียน:Imgปิยกุล ปัญโญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สื่อสารมวลชน, การสื่อสาร, การประชาสัมพันธ์, การสื่อสารในองค์การ

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โทรทัศน์และวิทยุ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นิเทศศาสตรพัฒนาการ

Resume