Search Result of "การรั่วไหล"

About 88 results
Img

งานวิจัย

การประเมินรายได้รั่วไหลทางการท่องเที่ยวในระดับเศรษฐกิจจุลภาค (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การจำลองการรั่วไหลของแอมโมเนียในห้องเย็นด้วยโปรแกรม ALOHA (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการตอบโต้สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในท่าเรือแหลมฉบัง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
12345