Search Result of "การรับแสง"

About 43 results
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ลักษณะเรือนพุ่มกับการรับแสงของยางพารา

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รูปแบบการจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสง และวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

นักวิจัย:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลเหรียญทอง (2013)

ผลงาน:ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

นักวิจัย: Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ (นิสิตป.เอก) Imgศ.ดร.โจเซฟ เคดารี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

Doner:Korea Invention Promotion Association (KIPA)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลพิเศษ (FIRI DIPLOMA: FIRI Award for the Best Innovation) (2013)

ผลงาน:ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

นักวิจัย: Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ (นิสิตป.เอก) Imgศ.ดร.โจเซฟ เคดารี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

Doner:The First Institute Inventors and Researchers in I.R. IRAN

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 (ระดับดีเด่น) (2012)

ผลงาน:ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

นักวิจัย: Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ Imgศงดร.โจเซฟ เคดารี

Doner:สภาวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2012)

นักวิจัย:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network Conference)

หัวเรื่อง:การประยุกต์การจัดการโครงการในการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดกาวและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาเครื่องหยอดกาวของอุปกรณ์ปิดเปิดรับแสงในกล้องดิจิตอล

Img

ที่มา:UNIVERSITY MALAYSIA TERENGGANU

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ช่วงการรับแสงเพื่อเหนี่ยวนำการสืบพันธุ์ของปลานิล Oreochromis niloticus

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธืภาพในการป้องกันรังสีตรง

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการประเมินลักษณะเรือนพุ่มและการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มยางพาราอย่างรวดเร็ว

Img

ที่มา:The First Institute Inventors and Researchers in I.R. IRAN

หัวเรื่อง:ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

Img

ที่มา:Korea Invention Promotion Association (KIPA)

หัวเรื่อง:ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

Img

ที่มา:สภาวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ

Img

Researcher

นาย เชฏฐ์ สาทรกิจ

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยลักษณ์พืช นิเวศสรีรวิทยา , การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์, การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ในระดับแปลง

Resume

123