Search Result of "การรับรู้ระยะไกล"

About 44 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบ SMART Agriculture Platform ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง AquaCrop เฟส 2 (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบ Smart Agriculture Platform ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง AquaCrop (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อประเมินคลอโรฟิลล์ เอ ในแหล่งน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนที่ปลูกฟื้นฟูภายหลังการทำนากุ้งด้วยการรับรู้ระยะไกลที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การประเมินผลผลิตข้าวจากข้อมูลการรับรู้ระยะไกล (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชา

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองคุณภาพการวิ่งบนทางแอสฟัสต์ของสนามบินโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

ผู้เขียน:Imgภัทราพร มัจฉาฉ่ำ

ประธานกรรมการ:Imgวีระเกษตร สวนผกา

กรรมการร่วม:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระยะไกลระบบ Active และ Passive เพื่อจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผู้เขียน:Imgดิศพันธุ์ นาคเสน

ประธานกรรมการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวันชัย อรุณประภารัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลภาพรับรู้ระยะไกลเพื่อตรวจหารอยต่อนิเวศป่า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:แบบจำลองคุณภาพการวิ่งบนทางแอสฟัสต์ของสนามบินโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าชายเลนบริเวณเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล

ผู้เขียน:Imgสุรเชษฐ์ สีแดง

ประธานกรรมการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์เทคนิคการรับรู้ระยะไกลในการประเมินมูลค่าผลผลิตของต้นจาก (Nypa fruticans Wurmb.) ในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgภูวเรศ มณฑลเพชร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์การรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้เขียน:Imgรัชฎาพรรณ ผลเกิด

ประธานกรรมการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

123