Search Result of "การรักษาสายพันธุ์"

About 28 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การรวบรวม ตรวจสอบ ขยายพันธุ์ และรักษาสายพันธุ์หญ้าแฝก (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนพศูล สมุทรทอง, Imgนายสุเมศ ทับเงิน

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกและเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวสกุล Oedogonium (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐวริศ นุ่นรักษา

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารป้องกันความเย็นที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียสต่อการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (หมวดทุนอุดหนุนวิจัย)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพัฒนา เหมะธุรินทร์

แหล่งทุน:ทุนจากกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะต่าง ๆ และการรักษาสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและวิธีการรักษาสายพันธุ์ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันของบานชื่น

ผู้เขียน:Imgธนฤทธิ์ โภคา

ประธานกรรมการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารุพันธ์ ทองแถม

กรรมการวิชารอง:Imgนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะต่าง ๆ และการรักษาสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การรวบรวม ตรวจสอบ ขยายพันธุ์ และรักษาสายพันธุ์หญ้าแฝก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนพศูล สมุทรทอง, Imgนายสุเมศ ทับเงิน

Img
Img

งานวิจัย

การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

Researcher

นาย ฉัตรพงศ์ บาลลา

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

12