Search Result of "การระเบิดด้วยไอน้ำ"

About 76 results
Img

งานวิจัย

การผลิตกลิ่นแวนิลลาจากต้นปาล์มน้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การแยกองค์ประกอบเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอเอทานอลจากทางใบปาล์มน้ำมันที่ระเบิดด้วยไอน้ำโดยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน

ผู้เขียน:Imgภูมิหทัย คูประเสริฐยิ่ง

ประธานกรรมการ:ImgPramuk Parakulsuksatid

กรรมการร่วม:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนิคม แหลมสัก

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ

ผู้เขียน:Imgเกียรติพงษ์ สงพรหม

ประธานกรรมการ:ImgPramuk Parakulsuksatid

กรรมการร่วม:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนิคม แหลมสัก

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การแยกองค์ประกอบเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

1234