Search Result of "การรมยา"

About 43 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบชุดอุปกรณ์ควบคุมการรมยาธัญพืชด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การทำนายอัตราการสูญเสียก๊าซระหว่างการรมยาในไซโลโดยใช้วิธีการรวมผล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอนก สุขเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลกระทบของปัจจัยในการทดสอบที่มีต่อการทดสอบความดันเพื่อการรมยา

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทำนายอัตราการสูญเสียก๊าซระหว่างการรมยาในไซโลโดยใช้วิธีการรวมผล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอนก สุขเจริญ

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตราการรั่วไหลของก๊าซฟอสฟีนจากโครงสร้างผ้าคลุมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ที่มีความหนาต่างกัน

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาต้นแบบชุดอุปกรณ์ควบคุมการรมยาธัญพืชด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ผลกระทบของปัจจัยในรทดสอบที่มีต่อการทดสอบความดันเพื่อการรมยา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตราการรั่วไหลของก๊าซฟอสฟีนจากโครงสร้างผ้าคลุมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ที่มีความหนาต่างกัน

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทำนายอัตราสูญเสียก๊าซระหว่างการรมยาในไซโลโดยใช้วิธีการรวมผล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอนก สุขเจริญ

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกล้ามะพร้าวในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกนกวรรณ รมยานนท์, Imgสรินนา อ่ำรุ่ง

แหล่งทุน:บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

123