Search Result of "การรบกวนของกลไก"

About 8 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

แรงสัมผัสป้อนกลับในหุ่นยนต์ช่วยเหลือการทำงานโดยการควบคุมความเร่งพร้อมกับการชดเชยการรบกวนของกลไก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (18)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:แรงสัมผัสป้อนกลับในหุ่นยนต์ช่วยเหลือการทำงานโดยการควบคุมความเร่งพร้อมกับการชดเชยการรบกวนของกลไก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท Panasonic ประเทศไทย จำกัด มอบรางวัลโดย ดร. กนิษฐา กาญจนจารี

หัวเรื่อง:ระบบควบคุมแรงสัมผัสอัจฉริยะเพื่อช่วยรวมการทำงานระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์โดยไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์วัดแรง Force Sensor

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2015)

ผลงาน:การปรับปรุงระบบส่งผ่านทักษะของมนุษย์ให้ดีขึ้นโดยการใช้เครื่องมือส่งผ่านแรงสัมผัสป้อนกลับโดยอาศัยตัวสังเกตการณ์สัญญาณรบกวนจากตัวกรองคาลมาน

นักวิจัย: Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัล ซิว กาญจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า (Siew Karnchanachari Awards for Electrical Engineering) ประเภทผลงานวิจัย นักวิจัยรุ่นเยาว์ (2013)

ผลงาน:ระบบควบคุมแรงสัมผัสอัจฉริยะเพื่อช่วยรวมการทำงานระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์โดยไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์วัดแรง Force Sensor

นักวิจัย: Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

Doner:บริษัท Panasonic ประเทศไทย จำกัด มอบรางวัลโดย ดร. กนิษฐา กาญจนจารี

Img

Researcher

ดร. เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Motion Control, Real-world Haptics, Tele-operated Robot, Medical Robot Devices, Rehabilitation Robot, Disturbance Observer, Acceleration Control, RT-Linux, Human-robot Interaction, Mechatronics

Resume