Search Result of "การรณรงค์"

About 107 results
Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร)

หัวเรื่อง:การศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ของชุดดินต่างๆ ที่ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชคลุมดินในแปลงผลิตพืชเกษตร พื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศาภายในสวนไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิสิฐ กิจสมพร

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (กากส่าเหล้า) เป็นปุ๋ยอินทรีย์กับหญ้าแฝก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระ สมหวัง

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศา ภายในแปลงไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล)

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันบ่อน้ำในสถานีวิจัยเขาหินซ้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระ สมหวัง

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (กรุงเทพฯ)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบางชนิดโดยหญ้าแฝก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไร่ พืชสวน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การใช้หญ้าแฝกดูดซับมลสาร สารพิษและบำบัดน้ำเสียในแหล่งชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การศึกษาการปลูกแฝก 3 สายพันธุ์ในแปลงไม้ผลบางชนิดและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร

Img

งานวิจัย

การประเมินผลโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปี 2553 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการประเมินผลโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย (2010)

หัวหน้าโครงการ:นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจินตนา เทียมทิพร, Imgนางสาวเสาวนีย์ เกตุบำรุงพร, Imgนางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img
Img
Img
Img
123456