Search Result of "การย่อยได้ในหลอดทดลอง"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 (2019)

ผลงาน:จลนศาสตร์การผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลองของหญ้าเนเปียร์แห้ง ฟางข้าว อาหารข้น และอาหารผสมครบส่วนที่มีหรือไม่มีน้ำมันปาล์มเป็นองค์ประกอบ

นักวิจัย: Imgอภิรดา พัดลม Imgดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, อาจารย์ Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์ Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์ Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคเนื้อลูกผสมวากิว x กำแพงแสน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์, การเพาะเลี้ยงไก่เนื้อ, การเพาะเลี้ยงกระต่ายเนื้อ, การใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก, สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Digestive Physiology, Animal Clinical Nutrition

Resume

Img

Researcher

นางสาว วรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bioinformatics, Systems Biology, Bioinformatics, Systems Biology in Microorganism

Resume

Img

Researcher

นาง พรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

12