Search Result of "การย่อยได้"

About 192 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การศึกษาการย่อยได้ที่สุดปลายลำไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกรระยะขุน

หัวเรื่อง:การศึกษาการย่อยได้ที่สุดปลายลำไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกรระยะขุน

Img

ที่มา:การศึกษาการย่อยได้ที่สุดปลายลำไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกรระยะขุน

หัวเรื่อง:ผลของการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันในสุกร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมลูกสุนัขบนโครงสร้างยึดเกาะชนิดพลาสติกย่อยได้สำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, Imgนายนักรบ พัฒนผล

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
12345678910