Search Result of "การยืดอายุการเก็บรักษา"

About 256 results
Img

งานวิจัย

การใช้คลอรีนไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพริกสด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์แคบหมูปรงรส บรรจุภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายนพสิทธิ์ โรจน์ธนาวิชญ์)

Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมบดเพื่อประกอบอาหารและยืดอายุการเก็บรักษา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาวพรรณชนิจจ์ สุนทรฐิติเจริญ)

Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายธนทัศน์ ไทยธนวัฒน์)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจิตรัตน์ นิลกมลวิลาส)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนอาลัวเป็นแบบจำลอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจานด่วนจากร้านที่มีชื่อเสียงพร้อมบริโภคบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจุฑามาศ สื่อประสาร

แหล่งทุน:บริษัท Excel Packaging จำกัด 135 หมู่ที่ 9 ซอยกระทุ่มล้ม 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่ด้วยวิธี Froced-air-cooling (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongchai Pipattanawong,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
12345678910...